Bujinkan Bushi Dojo Barcelona

Seminario en Huelva con Diego López


Fecha: Sábado 1 de Diciembre
Horarios:
Sabado mañana de 10:30 a 13h
tarde de 16:30 a 18:30h
Tema: Kukishinden Ryu
Se trabajará Dakentaijutsu de Kukishin Ryu, Kuki no Kata Bojutsu y Nawa Jutsu
Impartido por: Diego Lopez Garcia -Yuu Ryu-, Shihan Bujinkan Dojo.
Lugar : Dojo Juji Japon
c/ Misericordia s/n
21005 Huelva
Organiza Shidoshi-Ho Daniel Madero Correa telf : 629-538-343
Colaboran Dojos Bujin Ninpo Kan. Futen Dojo Moron y Yuu Shin Dojo Utrera:

Bujinkan Sevilla (Dojo Ninpo Kan): http://www.bujinninpokan.com/